Reklamačný poriadok

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok 
 
a) Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za chyby tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. 
 
b) Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
 
c) Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 
d) Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, alebo uskladnením.
 
e) Kupujúcemu záruka zaniká v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru - miešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.
 
f) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
        Hana&Hana Factory s.r.o.
        Svätopluková 12
        Bratislava
        82108
    Pred zaslaním tovaru nás, prosím, kontaktujte na mail: marketinghanahana@gmail.com ,  kde v tele správy uveďte:
        Názov tovaru podľa faktury
        Číslo faktury
        Popis dôvodu reklamácie
 
g) K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál  dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis chyby.
 
h) Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie mailom. 

 
i) Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. 

j) V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a zákazník bude požadovať vrátenie peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do piatich dní po uznaní reklamácie predávajúcim, a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.

Naturálna kozmetika

Naturálna kozmetika

Hana&Hana Decor

Hana&Hana Decor

home_herbal_sep1
Vytváranie krásy okolo seba nás napĺňa už od malička. Dekor preto vytvárame vždy s nadšením a s pozitívnym naladením.
Tieto dve ingrediencie prenášame do našich výtvorov, pričom v nich samozrejme nebude chýbať odraz vašich predstáv a pridáme aj štipku inšpirácie z našich ciest.
Hana & Hana workshop

Hana & Hana workshop